Polityka prywatności

DATA PUBLIKACJI
Dokument opublikowano 25.03.2024
INFORMACJE OGÓLNE

§ 1.Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności, zwana dalej Polityką określa zasady ochrony danych osobowych Klientów (ilekroć w Polityce jest mowa o Kliencie rozumie się przez to również osoby niezarejestrowane w Sklepie Internetowym, ale korzystające z Newsletter’a, formularzy interaktywnych, w tym czatów) będących osobami fizycznymi, zwane dalej Danymi, korzystających ze Strony Internetowej dostępnej pod adresem https://sklep.neximago.com lub Sklepu Internetowego dostępnego pod tym samym adresem, zwanych dalej łącznie Stronami, których Dane są przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Stron, oraz rodzaj wykorzystywanych przez Sprzedawcę plików cookies, sposób i cel ich przetwarzania.
 2. Polityka stanowi również załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego i jego integralną część, zaś wszelkie terminy w niej użyte, mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie.
 
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§ 2.Dane

 1. Administratorem Danych jest Neximago Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-203, ul. Roździeńskiego 188B, NIP: 6760077750, REGON: 35002682400000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000142458, kapitał zakładowy 1.000.00 zł, tel.: +48 (32) 35.59.112 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient), e-mail: kontakt(at)neximago.com, zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca oświadcza, że Dane są przetwarzane zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO oraz ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, przepisami zmieniającymi albo zastępującymi te akty, przepisami wykonawczymi oraz wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Korzystanie ze Stron (w szczególności rejestracja Konta, Zakupy bez rejestracji, Newsletter, formularze interaktywne, w tym czat), jest równoznaczne ze świadomością Klienta, że jego Dane mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
  • a. udzielenia odpowiedzi na zapytanie Klienta, świadczenia usługi Newsletter’a oraz zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www oraz aplikacji mobilnych – na podstawie zgody Klienta,
  • b. podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy oraz w celu wykonania Umowy, w szczególności:
   • i. świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu Internetowego,
   • ii. utworzenia, prowadzenia i zarządzania Kontem,
   • iii. zapewnienia obsługi Konta i rozwiązywania problemów technicznych,
   • iv. przetwarzania formularza Zakupów bez rejestracji czy Zamówienia,
   • v. realizacji Zamówienia,
   • vi. dostawy Towaru,
   • vii. dokonania rozliczania za Towar i jego dostawę,
   • viii. zmiany, odstąpienia lub rozwiązania Umowy,
   • ix. komunikacji z Klientem,
   • x. rozpatrywania wniosków, sprzeciwów, reklamacji i innych pism kierowanych przez Klienta do Sprzedawcy,
  • c. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy, w szczególności realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwalnych,
  • d. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, w tym w celu:
   • i. ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń Sprzedawcy,
   • ii. ochrony przed roszczeniami Klienta czy próbami oszustwa,
   • iii. marketingu własnych usług Sprzedawcy,
   • iv. analitycznym, statystycznym i zarządczym, w tym wewnętrznej sprawozdawczości i analizy zarządczej, statystycznej i badawczej mającej na celu rozwój i ulepszenie świadczonych przez Sprzedawcę usług,
   • v. przeprowadzania audytów wewnętrznych i inspekcji,
   • vi. wprowadzania biznesowych mechanizmów kontrolnych
   • vii. zarządzania operacjami przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń.
 4. Przetwarzane przez Sprzedawcę Dane mogą obejmować: imiona i nazwiska, firmę, numer identyfikacyjny (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, adres prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny, dane dotyczące transakcji finansowych (np. numerów rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, innych unikalnych identyfikatorów), dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz inne dane osobowe podane dobrowolnie przez Klienta.
 5. Odbiorcami Danych mogą być: pracownicy Sprzedawcy, podmioty współpracujące ze Sprzedawcą w ramach świadczonych przez niego usług, w szczególności w zakresie sprzedaży Towarów, świadczenia usług drogą elektroniczną, zarządzania Stronami, jak również w zakresie marketingu i reklamy, obsługi prawnej, windykacyjnej, podatkowej, finansowej, księgowej lub archiwizacyjnej Sprzedawcy, podmioty powiązane z Sprzedawcą, przeciwnicy procesowi (w tym wszelkiego rodzaju uczestnicy postępowań z udziałem) Klienta i ich pełnomocnicy, sądy, organy administracji rządowej i samorządowej, organy postępowania przygotowawczego, organy egzekucyjne i inne organy ochrony prawnej, biura informacji gospodarczej, nabywcy wierzytelności, podmioty uczestniczące w dokonywanych z udziałem Sprzedawcy procesach przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń podmiotów gospodarczych, podmioty prowadzące działalność w zakresie niszczenia, przechowywania dokumentacji albo archiwum państwowe.
 6. Sprzedawca nie przekazuje Danych do państw trzecich w rozumieniu RODO.
 7. Dane są przechowywane:
  • a. do czasu odwołania zgody przez Klienta – w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
  • b. do czasu wniesienia sprzeciwu – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, chyba że Sprzedawca będzie mógł nie uwzględnić sprzeciwu z przyczyn, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu,
  • c. do czasu wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z Umowy i roszczeń o ich wykonanie – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy,
  • d. do czasu wygaśnięcia obowiązków Sprzedawcy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • e. do czasu wygaśnięcia (w tym przedawnienia) praw, roszczeń lub obowiązków Sprzedawcy i Klienta – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę.
 8. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Danych.
 9. Klient ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych, gdy przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, w tym wobec profilowania na tej podstawie. Sprzedawcy nie wolno już przetwarzać tych Danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Sprzedawcy.
 10. Jeżeli Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Sprzedawcy, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 11. W przypadku przetwarzania Danych przez Sprzedawcę na podstawie zgody Klienta, zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Klient korzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 8-11 niniejszego paragrafu w szczególności poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres kontakt(at)neximago.com stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta, telefonicznie pod numerem +48 (32) 35.59.112 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 13. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Poza przypadkami, gdy wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, podanie Danych Sprzedawcy przez Klienta jest dobrowolne, przy czym odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia Umowy, rejestracji Konta, realizacji Zakupów bez Rejestracji, świadczenia usług Newsletter’a lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie Klienta w ramach chatu. W przypadku żądania usunięcia Danych przez Klienta, świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności wykonanie Umowy nie dochodzi do skutku, zaś w stosunku do niewykonanej Umowy zawartej następuje skutek, jak w przypadku odstąpienia od umowy (tak jakby od początku nie była zawarta, a strony zobowiązane są zwrócić sobie nawzajem to, co już świadczyły; w takim wypadku Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z lub w celu zawarcia lub wykonania Umowy).
 15. Źródłem Danych są informacje pozyskane bezpośrednio od Klienta za pośrednictwem Stron, w szczególności w ramach Konta i Zakupów bez rejestracji, Newsletter’a, Strony Internetowej, w szczególności Chatu, jak również informacje uzyskane od osób trzecich:
  • a. organów państwa, rejestrów publicznych i innych powszechnie dostępnych źródeł – imiona i nazwiska, numery identyfikacyjne (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny, adres strony internetowej,
  • b. podmiotu obsługującego płatności – imiona i nazwiska, adres poczty elektronicznej, dane dotyczące transakcji finansowych (np. numerów rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, innych unikalnych identyfikatorów),
  • c. dostawców Internetu – dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
 16. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 17. Klient, poprzez wpisanie swojego adresu e-mail i jego zatwierdzenie przyciskiem „Zarejestruj się” oraz odhaczenie odpowiedniego „okienka” w ramach opcji Newsletter lub poprzez odhaczenie odpowiedniej zgody w zakładkach „https://sklep.neximago.com/kontakt/” oraz „https://sklep.neximago.com/zwroty/”, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej; Klient ma prawo odwołania przedmiotowej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane w szczególności poprzez wysłanie stosowanego żądania z podaniem imienia i nazwiska pocztą elektroniczną na adres kontakt(at)neximago.com
 

§ 3.Pliki typu cookies

 1. Strony zbierają w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta. Przeznaczone są do korzystania ze Stron. Podczas wizyty Klienta w Sklepie Internetowym lub na Stronie Internetowej automatycznie zbierane są następujące dane Klienta:
  • a. adres IP,
  • b. data i czas wizyty na stronie,
  • c. adres strony, z której Klient został przekierowany na Strony
 3. Sprzedawca jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Sprzedawca wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  • a. dopasowania zawartości Strony Internetowej i Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić Strony,
  • b. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Klientów, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Stron do panujących trendów; statystyki stosuje się też do oceny popularności Stron,
  • c. możliwości logowania do Sklepu Internetowego,
  • d. utrzymania logowania Klienta na każdej kolejnej Stronie,
  • e. zapamiętywania ustawień filtrów katalogu produktów,
  • f. zapamiętywanie ilości i rodzaju Towarów w koszyku,
  • g. zapamiętywania Towarów dodanych do przechowalni.
 5. Strony stosują dwa zasadnicze rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia Strony Internetowej lub Sklepu Internetowego przez Klienta. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu ich usunięcia przez Klienta lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Klient może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 7. Sprzedawca informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Klienta mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Stron.
 8. Pliki cookies z których korzystają Strony mogą być udostępnione partnerom oraz współpracującym ze Sprzedawcą reklamodawcom.
  Plik w wersji PDF do pobrania na stronie: Przydatne dokumenty